Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego www.medpharm.pl


§ 1.

Podmiot świadczący usługę:
1. Usługodawcą jest firma: MedPharm Polska Sp. z o.o.
2. adres siedziby: 52-339 Wrocław, ul. Połabian 33,
3. nr NIP: 8992554153; nr REGON: 020147207;
4. Organ rejestracyjny: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Telefon: 71 712 99 12 Opłata za połączenia zgodnie z taryfą właściwego operatora telekomunikacyjnego.
6. Adresy poczty elektronicznej: info@medpharm.pl

§ 2.

Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
2. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym opisywanej w regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu sprzedawcy internetowego (np. ataki na jego witryny), jak i kupującego.

§ 3.

Funkcje i cel oprogramowania niebędących składnikiem treści usługi.


1. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę, na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Po wejściu na stronę www.medpharm.pl wyświetla się komunikat z informacją dotyczącą „cookies”.

§ 4.

Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

Usługi świadczone drogą elektroniczną, przez Usługodawcę, umożliwiają Usługobiorcy:
1) założenie i utrzymanie osobistego konta Klienta;
2) zawarcie umowy sprzedaży na odległość, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy;
3) subskrypcję biuletynu elektronicznego - „Newsletter”.


§ 5.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1) usługi elektroniczne wymienione w § 4. świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie i zawierane są na odległość bez jednoczesnej obecności Stron;
2) umowa o założenie i utrzymanie konta osobistego zawierana jest na czas nieoznaczony. Do zawarcia umowy dochodzi po podaniu w formularzu rejestracyjnym wymaganych do zawarcia umowy danych i potwierdzeniu ich przez Usługobiorcę;
3) umowa o udostępnienie interaktywnego formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony. Zawarcie umowy następuje następuje w chwili rozpoczęcia podawania wymaganych danych, a rozwiązanie umowy następuje po zakończeniu procedury wypełniania formularza i kliknięcia w pole „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub przerwaniu i rezygnacji z procedury zamawiania towaru;
4) umowa o przesyłanie newslettera, zawierana jest na czas nieoznaczony. Do zawarcia umowy dochodzi kiedy Klient zaznaczy pole, „Zapisz do newslettera”, znajdujące się pod formularzem zamówienia;
5) każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony, wymienionej w § 4. pkt 1 i 3, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w przypadku: zamknięcia serwisu, zmian w funkcjonowaniu serwisu, nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień regulaminu i obowiązującego prawa w zakresie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Wypowiedzenie, stanowiące oświadczenie woli o rezygnacji z usługi lub zakończeniu świadczenia usługi, Strony mogą przesłać pocztą elektroniczną lub na piśmie.

§ 6.

Tryb postępowania reklamacyjnego.

1) Usługobiorca może złożyć reklamację, dot. usług wymienionych w § 4., w formie pisemnej przesyłką pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przesłaną na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@medpharm.pl
2) w opisie reklamacji proszę podać, w miarę szczegółowo, problemy jakie wynikły podczas korzystania z towaru;
3) reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie nie przekraczającym 14 dni;
4) Usługodawca potwierdza i udziela odpowiedzi na reklamację przy wykorzystaniu środka użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji.

§ 7.

Ochrona danych osobowych.

1. Wpisane dane przez Klienta są przechowywane w formie zaszyfrowanej. Konto jest chronione hasłem ustalanym przez Klienta.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest: Wydawnictwo MedPharm Polska Sp. zo.o., ul. Połabian 33, 52-339 Wrocław
3. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Kupującego podczas wypełniania formularza w trakcie procesu zamawiania, przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy oraz sprawozdawczości finansowej.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane, w niezbędnym zakresie, firmom kurierskim lub na żądanie uprawnionych organów.
5. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kierować na adres: Wydawnictwo MedPharm Polska Sp. z o.o., ul. Połabian 33, 52-339 Wrocław, tel.: 71 712 99 12, adres e-mail.: info@medpharm.pl

 § 8.

Obsługa sklepu www.medpharm.pl

1. Dodawanie produktów do koszyka zakupów:
1) Jeśli zechcesz zamówić którykolwiek z produktów z naszego sklepu należy kliknąć na przycisk 'do koszyka' - a produkt automatycznie skierowany zostanie do koszyka. Po dodaniu wybranego produktu do koszyka system wyświetli ekran koszyk - gdzie możesz skontrolować jego zawartość. Ilość wkładanych do koszyka towarów ustawiona jest domyślnie na jedną sztukę. W celu zwiększenia ilości sztuk danego towaru należy zmienić tę liczbę w odpowiednim polu i następnie kliknąć klawisz 'Przelicz'.
2) Dalsze przeglądanie naszej oferty jest możliwe po naciśnięciu przycisku Kontynuuj zakupy. Dodawanie kolejnych produktów do koszyka odbywa się po każdorazowym naciśnięciu klawisza do koszyka. System automatycznie wylicza wartość zamówienia.
3) Rezygnacja z zakupu jakiegokolwiek wyrobu możliwa jest po naciśnięciu przycisku usuń, a następnie przelicz.
2.Składanie zamówienia:
1) Gdy zakończysz zakupy kliknij przycisk do kasy. Na następnej stronie zostaniesz poproszony o zarejestrowanie się lub jeśli byłeś już u nas i masz konto będziesz mógł się do niego zalogować.
2) Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o podanie danych, które umożliwią nam zrealizowanie Twojego zamówienia. Będziesz mógł również założyć u nas konto, co ułatwi Ci robienie zakupów w przyszłości (pamiętaj, że założenie konta nie jest obowiązkowe). W tym momencie będziesz mógł wybrać sposób płatności – pobranie, przedpłata (przelew na rachunek bankowy) lub płatność kartą.
3) Po zakończeniu rejestracji zostaniesz poproszony o potwierdzenie zamówienia. W tym momencie będziesz jeszcze mógł poprawić lub uzupełnić podane dane osobowe. Po naciśnięciu przycisku potwierdzam zostaniesz przeniesiony do następnego etapu płatność.
3.Płatności:
1) Po potwierdzeniu zamówienia zostaniesz poproszony (w przypadku przedpłaty lub płatności kartą) o podanie danych płatnika, a następnie zostaniesz przeniesiony do serwisu Platnosci.pl, który obsługuje płatności w naszym sklepie.
2) Transakcje obsługiwane przez Platnosci.pl zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji.
3) Jeśli płacisz szybkim przelewem (np. przez mTransfer, lub przez Płacę z Inteligo) w naszym sklepie nie pozostawiasz żadnych danych bankowych - nazwy banku czy numeru konta. Płatność przelewem odbywa się od strony Twojego banku i on zapewnia bezpieczeństwo transakcji.
4) Jeśli płacisz kartą kredytową, dane karty podajesz na specjalnej stronie Platnosci.pl. Wydawnictwo MedPharm nie otrzymuje od Platnosci.pl żadnych informacji dotyczących Twojej karty, a jedynie potwierdzenie autoryzacji.
5) Strona Platnosci.pl zabezpieczona jest certyfikatami bezpieczeństwa i znajduje się w systemie informatycznym zabezpieczonym według norm bankowych. W czasie autoryzacji nie wystarczy podać numeru i daty ważności karty - trzeba także podać numer dodatkowy CIV, który znajduje się na karcie, oraz dane adresowe jej właściciela. Dane te mają zabezpieczyć przed próbą dokonania płatności przez kogoś, kto zna dane karty (np. kelnera), ale nie ma karty w ręku w momencie zakupu w Internecie i nie zna informacji o właścicielu.
6) W naszym sklepie możesz również zamówić towar za pobraniem.
7) Koszt wysyłki wynosi w zależności od sposobu płatności i szybkości dostawy:

  • Poczta, przelew  10 zł
  • Poczta, pobranie 15 zł
  • Kurier, przelew 15 zł
  • Kurier, pobranie 20 zł


8) Przesyłki kurierskie  są nadawane z naszego magazynu najpóźniej następnego dnia roboczego, przesyłki poprzez Pocztę Polską są nadawane w ciągu 3 dni roboczych.


 § 9.

Odstąpienie od umowy.

1) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.
2) Termin dotyczący odstąpienia od umowy liczy się od następnego dnia po dniu, w którym konsument otrzymał rzecz.
3) odstąpienie od umowy będzie ważne, jeżeli oświadczenie konsumenta ujawni jego wolę w sposób dostateczny. Informację o odstąpieniu od umowy należy przekazać pod dane: MedPharm Polska Sp. z o.o.; ul. Połabian 33, 52-339 Wrocław, tel.: 71 712 99 12, adres e-mail.: info@medpharm.pl
4) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
5) Sprzedawcy wolno wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6) W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). W takiej sytuacji sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.
7) W przypadku dostarczania treści cyfrowych na nośniku materialnym (jak płyty CD/DVD/Blu-ray, pendrive itp.) transakcję traktuje się w taki sam sposób,jakby dotyczyła sprzedaży każdego innego towaru konsumpcyjnego.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną udostępniany jest nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Usługobiorcy, w tym jego wydrukowanie.